Apliko Online për Programin dhe Bursën

Viti Akademik 2022-2023
Lloji i bursës që mund të përfitoni
Bursë Ekselence

Bursë Talenti
Bursë Sociale (deri në 100%)
POSIP
Përfundimi i aplikimit
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të më sipërm dhe autorizoj Kolegjin Universitar Bedër të përpunojë të dhënat e mija personale vetëm për përdorim të brendshëm të Kolegjit Universitar Bedër.